Administrator – kto jest administratorem danych?

Tożsamość: Tommy Trips
Siedziba: Al. de los Pueblos 16, 38660 Adeje, Santa Cruz de Tenerife
NIP: Y4571934-P
Numer telefonu: 0034 603238305
E-mail: contact@tommytrips.online
Kontakt: Adriana Vrzalová
Nazwa domeny: www.tommytrips.online

Cele – w jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Zgodnie z przepisami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 informujemy, że podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu:

Zarządzaj kontraktowaniem usług, które wykonujesz za pośrednictwem Platformy, a także odpowiednim fakturowaniem i dostawą.
Wysyłaj okresowo komunikaty o usługach, wydarzeniach i aktualnościach związanych z działalnością prowadzoną przez Tommy Trips, w jakikolwiek sposób (telefon, poczta lub e-mail), chyba że wskazano inaczej lub użytkownik nie sprzeciwia się lub cofa swoją zgodę.
Wysyłanie informacji handlowych i/lub promocyjnych związanych z sektorem usług objętych umową i wartością dodaną dla użytkowników końcowych, chyba że wskazano inaczej lub użytkownik nie sprzeciwi się lub nie cofnie swojej zgody.
Aby spełnić prawnie ustalone obowiązki, a także weryfikować przestrzeganie zobowiązań umownych, w tym zapobiegać oszustwom.
Przekazywanie danych organom i organom, o ile jest to wymagane na podstawie przepisów prawa i regulacji.

Kategorie danych – Jakie dane przetwarzamy?

Pochodzi z wyżej wymienionych celów, w Tommy Trips zarządzamy następującymi kategoriami danych:

Dane identyfikacyjne
Metadane komunikacji elektronicznej
Dane informacji handlowych. W przypadku podania przez użytkownika danych osób trzecich oświadcza, że ​​posiada ich zgodę i zobowiązuje się do przekazania im informacji zawartych w niniejszej klauzuli, zwalniając Tommy Trips z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
Jednakże, Tommy Trips może przeprowadzać kontrole w celu zweryfikowania tego faktu, stosując odpowiednie środki należytej staranności, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Legalność – jaka jest zasadność przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzanie danych w celu przesyłania cyklicznych newsletterów (newsletterów) o usługach, wydarzeniach i aktualnościach związanych z naszą działalnością zawodową odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą wyraźnie zgłoszonej do takiego przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Ponadto legalność przetwarzania danych związanych z ofertami lub współpracą opiera się na zgodzie użytkownika przesyłającego swoje dane, którą może wycofać w dowolnym momencie, chociaż może to wpłynąć na możliwą płynną komunikację i utrudnienie procesów, których chce przeprowadzać coś.
Wreszcie, dane mogą być wykorzystywane do wypełnienia obowiązków prawnych mających zastosowanie do: Tommy Trips.

Okres przechowywania danych – Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Tommy Trips zachowa dane osobowe użytkowników tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, o ile nie odwołasz udzielonych zgód. Następnie, jeśli to konieczne, będzie blokować informacje przez okresy określone prawem.

Jakim odbiorcom będą przekazywane Twoje dane?

Dostęp do Twoich danych mają dostawcy, którzy świadczą usługi na rzecz: Tommy Trips, takich jak usługi hostingowe, narzędzia marketingowe i systemy treści lub inni specjaliści, gdy taka komunikacja jest wymagana przez prawo lub w celu realizacji zakontraktowanych usług.

Tommy Trips, podpisał odpowiednie umowy z każdym z dostawców świadczących usługi na rzecz Tommy Trips, w celu zagwarantowania, że ​​ci dostawcy będą przetwarzać Twoje dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Mogą być również przekazane do Sił i Korpusu Bezpieczeństwa Państwa w przypadkach, gdy istnieje obowiązek prawny.

Banki i instytucje finansowe, do opłacenia usług.
Administracje publiczne posiadające kompetencje w sektorach działalności, jeśli tak stanowi obowiązujące prawodawstwo.

Bezpieczeństwo informacji – Jakie środki bezpieczeństwa wdrażamy, aby chronić Twoje dane?

W celu ochrony różnych rodzajów danych odzwierciedlonych w niniejszej polityce prywatności, wdrożymy niezbędne techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec ich utracie, manipulacji, rozpowszechnianiu lub zmianie.

Szyfrowanie komunikacji między urządzeniem użytkownika a Tommy Trips serwerów.
Szyfrowanie informacji o Tommy Tripswłasne serwery.
Inne środki uniemożliwiające dostęp do danych użytkownika osobom trzecim.
W tych przypadkach, w których Tommy Trips ma dostawców usług w zakresie utrzymania platformy, którzy są poza Unią Europejską, te przelewy międzynarodowe zostały uregulowane zgodnie z Tommy Tripszobowiązanie do ochrony, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

Prawa – jakie masz prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane i jak możesz z nich skorzystać?

Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy: Tommy Trips przetwarza Twoje dane osobowe.
Masz również prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane .

W określonych okolicznościach możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wówczas będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Tommy Trips zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Możesz także skorzystać z prawa do przenoszenia danych, a także cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem contact@tommytrips.online.

Na koniec informujemy, że możesz kierować wszelkie roszczenia wynikające z przetwarzania Twoich danych osobowych do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych i innych właściwych organów publicznych.

Modyfikacja polityki prywatności

Tommy Trips może w każdym czasie modyfikować niniejszą Politykę Prywatności, przy czym kolejne wersje są publikowane w Serwisie. W każdym przypadku, Tommy Trips będzie komunikować się z wcześniejszym powiadomieniem o wszelkich modyfikacjach niniejszej polityki, które mają wpływ na użytkowników, aby mogli je zaakceptować.

Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualna na dzień 27 Tommy Trips (Hiszpania). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli chcesz, możesz również skonsultować się z naszym Cookies Policy .

Potrzebuję pomocy?