V tomto prostoru může UŽIVATEL najít všechny informace týkající se právních podmínek, které definují vztah mezi uživateli a námi jako odpovědnými za tuto webovou stránku. Jako uživatel je důležité, abyste si byli vědomi těchto podmínek, než budete pokračovat v navigaci. Adriana Vrzalová jako správce tohoto webu se zavazuje zpracovávat informace našich uživatelů a customposkytujeme plné záruky a dodržujeme národní a evropské požadavky, které upravují shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů. Tyto webové stránky proto přísně dodržují RGPD (NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 o ochraně údajů) a zákon LSSI-CE 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

Tyto Všeobecné podmínky upravují používání (včetně pouhého přístupu) webových stránek webu www.tommytrips.online, včetně obsahu a služeb na nich zpřístupněných. Každá osoba, která vstoupí na webovou stránku www.tommytrips.online („Uživatel“), souhlasí s tím, že bude vázána Všeobecnými podmínkami platnými v kteroukoli danou dobu na portálu www.tommytrips.online.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SBÍRÁME, A JAK JE SBÍRÁME

Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů

ZÁVAZKY A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

Uživatel je informován a souhlasí s tím, že přístup na tyto webové stránky v žádném případě neznamená začátek obchodního vztahu s www.tommytrips.online. Uživatel se tímto způsobem zavazuje používat webové stránky, jejich služby a obsah, aniž by byl v rozporu s platnými právními předpisy, v dobré víře a veřejném pořádku.
Je zakázáno používat webové stránky k nezákonným nebo škodlivým účelům nebo jakýmkoli způsobem, který může způsobit poškození nebo ztížit normální provoz webových stránek. S ohledem na obsah těchto webových stránek je zakázáno: reprodukovat, distribuovat nebo upravovat je, zcela nebo zčásti, bez povolení jejich legitimních vlastníků;jakékoli porušování práv poskytovatele nebo oprávněných vlastníků;používat je pro komerční nebo reklamní účely.

Uživatel se při používání webových stránek www.tommytrips.online zavazuje, že nebude provádět žádné jednání, které by mohlo poškodit image, zájmy a práva www.tommytrips.online nebo třetích osob nebo které by mohlo poškodit, učinit neužitečným nebo přetížit portál ( uvést doménu) nebo které by mohly jakkoli bránit v běžném používání webové stránky. Uživatel si však musí být vědom toho, že bezpečnostní opatření počítačových systémů na internetu nejsou zcela spolehlivá, a že proto www.tommytrips.online nemůže zaručit neexistenci virů nebo jiných prvků, které mohou způsobit změny v počítači Uživatele. systémy (software a hardware) nebo v jejich elektronických dokumentech a souborech v nich obsažených.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Osobní údaje sdělené uživatelem www.tommytrips.online mohou být uloženy v automatizovaných nebo neautomatizovaných databázích, jejichž vlastnictví odpovídá výhradně www.tommytrips.online, která přebírá veškerá technická, organizační a bezpečnostní opatření zaručující důvěrnost, integritu a kvalitu informací v nich obsažených v souladu s ustanoveními současné legislativy o ochraně údajů.
Komunikace mezi uživateli a www.tommytrips.online využívá zabezpečený kanál a přenášená data jsou šifrována díky protokolům https, proto garantujeme ty nejlepší bezpečnostní podmínky, aby byla zaručena důvěrnost uživatelů.

STÍŽNOSTI

www.tommytrips.online informuje, že uživatelům jsou k dispozici formuláře stížností a customers. Uživatel může uplatnit reklamaci vyžádáním reklamačního formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu contact@tommytrips.online s uvedením svého jména a příjmení, zakoupené služby a/nebo produktu s uvedením důvodů reklamace.

Uživatel/kupující nám může reklamaci oznámit buď e-mailem na adresu: contact@tommytrips.online, nebo přiložením následujícího reklamačního formuláře: Služba/produkt: Zakoupeno dne: Jméno uživatele: Adresa uživatele: Podpis uživatel (pouze pokud je předložen v papírové podobě): Datum: Důvod reklamace:

PLATFORMA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že by vás to mohlo zajímat, můžete k podání svých stížností využít také platformu pro řešení sporů poskytovanou Evropskou komisí, která je dostupná na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

V souladu s ustanoveními článků 8 a 32.1, druhý odstavec zákona o duševním vlastnictví, reprodukce, distribuce a veřejné sdělování, včetně zpřístupňování celého obsahu tohoto webu nebo jeho části, pro komerční účely, na jakémkoli médiu a jakýmikoli technickými prostředky, bez povolení www.tommytrips.online, jsou výslovně zakázány. Uživatel se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví ve vlastnictví www.tommytrips.online.
Uživatel ví a souhlasí s tím, že celá webová stránka, včetně, nikoli však výhradně, textu, softwaru, obsahu (včetně struktury, výběru, uspořádání a prezentace téhož), podcastů, fotografií, audiovizuálního materiálu a grafiky, je chráněna ochrannými známkami, autorským právem a další legitimní práva v souladu s mezinárodními smlouvami, jichž je Španělsko smluvní stranou, a dalšími majetkovými právy a zákony Španělska. V případě, že se uživatel nebo třetí strana domnívá, že došlo k porušení jeho zákonných práv duševního vlastnictví uvedením určitého obsahu na webovou stránku, musí tuto okolnost oznámit na www.tommytrips.online a uvést:
Osobní údaje zájemce, který je vlastníkem údajně porušených práv, případně uveďte zastoupení, se kterým jedná, v případě, že nárok uplatňuje jiná třetí osoba než zájemce.
Uveďte obsah chráněný právy duševního vlastnictví a jeho umístění na webové stránce, akreditaci uvedených práv duševního vlastnictví a výslovné prohlášení, ve kterém zúčastněná strana přijímá odpovědnost za pravdivost informací uvedených v oznámení.

EXTERNÍ ODKAZY

Stránky webu www.tommytrips.online mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a obsah, který je majetkem třetích stran. Jediným účelem odkazů je poskytnout uživateli možnost přístupu k těmto odkazům. www.tommytrips.online nenese v žádném případě odpovědnost za výsledky, které může uživatel získat z přístupu k těmto odkazům.
Stejně tak uživatel na tomto webu najde stránky, propagační akce, přidružené programy, které přistupují k zvyklostem uživatelů při procházení za účelem vytvoření profilů. Tyto informace jsou vždy anonymní a neidentifikují uživatele.

Informace poskytované na těchto sponzorovaných stránkách nebo přidružené odkazy podléhají zásadám ochrany osobních údajů používaným na těchto stránkách a nebudou se na ně vztahovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Důrazně doporučujeme uživatelům, aby si pečlivě prostudovali zásady ochrany osobních údajů přidružených odkazů.
Uživatelé, kteří mají v úmyslu vytvořit jakýkoli technický odkaz ze svých webových stránek na portál www.tommytrips.online, musí získat předchozí písemné povolení od www.tommytrips.online. Vytvoření odkazu v žádném případě neznamená existenci vztahu mezi www.tommytrips.online a vlastníkem stránky, kde je odkaz vytvořen, ani přijetí nebo schválení obsahu nebo služeb www.tommytrips.online. .

ZÁSADY KOMENTÁŘŮ

Na našich webových stránkách jsou povoleny komentáře za účelem obohacení obsahu a vytváření dotazů. Komentáře, které se netýkají předmětu tohoto webu, které zahrnují pomluvy, urážky, urážky, osobní útoky nebo obecně neúctu vůči autorovi nebo ostatním členům, nebudou akceptovány. Smazány budou také komentáře, které obsahují zjevně zavádějící nebo nepravdivé informace, stejně jako komentáře, které obsahují osobní údaje, jako jsou soukromé adresy nebo telefonní čísla, a které porušují naše zásady ochrany údajů.
Komentáře vytvořené výhradně pro propagační účely webové stránky, osoby nebo skupiny a vše, co by mohlo být obecně považováno za spam, bude také zakázáno.
Anonymní komentáře, stejně jako komentáře od stejné osoby s různými přezdívkami, nebudou povoleny. Komentáře, které se pokoušejí vynutit si diskusi nebo postoj jiným uživatelem, nebudou brány v úvahu.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel neposkytuje žádné záruky a za žádných okolností nenese odpovědnost za škody jakékoli povahy, které mohou vzniknout v důsledku:

Nedostatek dostupnosti, údržby a efektivního provozu webové stránky nebo jejích služeb a obsahu;
Existence virů, škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu;
Nezákonné, nedbalé, podvodné použití nebo použití v rozporu s tímto Právním upozorněním;
Nedostatek zákonnosti, kvality, spolehlivosti, užitečnosti a dostupnosti služeb poskytovaných třetími stranami a zpřístupňovaných uživatelům na webových stránkách.
Poskytovatel nenese za žádných okolností odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout nezákonným nebo nesprávným používáním těchto webových stránek.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Obecně platí, že vztahy mezi www.tommytrips.online a uživateli jejích telematických služeb přítomných na této webové stránce podléhají španělské legislativě a jurisdikci a soudům.

CONTACT

Pokud by měl jakýkoli uživatel jakékoli pochybnosti o těchto Právních podmínkách nebo jakékoli připomínky k portálu www.tommytrips.online, kontaktujte prosím contact@tommytrips.online.

Jménem týmu Adriany Vrzalové vám děkujeme, že jste si našli čas na přečtení tohoto Právního upozornění.

Potřebujete pomoc?